Chống rửa tiền

Công ty rất quan tâm đến vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố vì đó là những tội ác đe dọa nhà nước, trật tự công cộng, tự do cá nhân và sự an toàn của toàn nhân loại.

Chúng tôi duy trì các biện pháp và cách thức chống rửa tiền cũng như chống tài trợ khủng bố để ngăn chặn việc thực hiện các hành động đó thông qua Trang web và nói chung, nếu có.

Bằng việc sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

- Bạn là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền bạn nạp hoặc đã nạp vào Tài khoản của bạn trên Trang web.

- Các khoản tiền nêu trên đã được thu thập một cách hợp pháp và không phải là tiền thu được từ hành vi phạm tội phạm.

- Bạn sẽ không sử dụng Trang web cho các hoạt động bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào.

- Thông tin bạn cung cấp cho Công ty là chính xác và cập nhật.

- Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi nếu bạn là hoặc trở thành một Cá nhân có ảnh hưởng chính trị. Có nghĩa là một cá nhân được hoặc đã được giao phó các chức vụ công nổi bật ở nước ngoài, ví dụ như Nguyên thủ quốc gia hoặc các chính trị gia cấp cao, quan chức chính phủ cấp cao, quan chức tư pháp hoặc quân đội, giám đốc điều hành cấp cao của các tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước hoặc các quan chức quan trọng của đảng phái chính trị"

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các giấy tờ sẽ xác minh thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi, nguồn gốc của các khoản tiền mà bạn đã nạp. Công ty có thể yêu cầu các giấy tờ đó bất cứ lúc nào.

Nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi là không trung thực, không chính xác, gây hiểu lầm hoặc không đầy đủ, bạn sẽ vi phạm hợp đồng và chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức và/hoặc ngăn cản bạn sử dụng các dịch vụ, bên cạnh bất kỳ biện pháp nào khác mà chúng tôi có thể chọn thực hiện.

Khi đưa ra quyết định về việc yêu cầu các giấy tờ, Công ty sử dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro. Điều này có nghĩa là có sự giám sát liên tục hoạt động của bạn trong quá trình sử dụng Trang web, nếu bất kỳ hành động nào của bạn được phát hiện là đáng ngờ, ví dụ như vượt quá số tiền được phép nạp hoặc rút hoặc những thay đổi đáng kể trong hành vi của bạn, bạn có thể sẽ bị xác minh thêm.

Bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào như vậy có thể được báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền.

Công ty có thể thực hiện kiểm tra nhắc lại bất cứ lúc nào.

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn không thể vượt qua quá trình xác minh, tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng cho đến khi quá trình xác minh được thực hiện. Trong thời hạn này, bạn sẽ không thể gửi hoặc rút tiền từ Trang web.

Tất cả thông tin nhận được từ bạn trong quá trình nhận dạng được xử lý theo luật hiện hành.

Hồ sơ về các biện pháp được thực hiện trong quá trình xác minh và thông tin thu được trong quá trình xác minh đó sẽ được lưu giữ tối thiểu 10 năm. Sau khi hết thời hạn đó, thông tin sẽ được ẩn danh.